G A L E R I A

FOTORELACJE

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2018 – STARCIE IV – RACŁAW 14.10.2018

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2018 – STARCIE III – RACŁAW 09.09.2018

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2018 – STARCIE II – RACŁAW 03.06.2018

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2018 – STARCIE I – RACŁAW 15.04.2018

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2017 – STARCIE V – RACŁAW 15.10.2017

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2017 – STARCIE IV – RACŁAW 09.10.2017

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2017 – STARCIE III – RACŁAW 11.06.2017

FOTO – 3GUN LIGA SPORTERA 2017 – PODSTOLICE 23.04.2017

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2017 – STARCIE I – WOJCIESZYCE 19.03.2017

FOTO – 3GUN LIGA SPORTERA 2017 – PODSTOLICE 12.03.2017

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2016 – STARCIE VI – WOJCIESZYCE 06.11.2016

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2016 – STARCIE V – JĘCZYDÓŁ 01.10.2016

FOTO – 3GUN LIGA SPORTERA 2016 – PODSTOLICE 12-13.03.2016

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2016 – STARCIE I – FORT ŻABICE 06.03.2016

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2015 – STARCIE VI – FORT ŻABICE 25.10.2015

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2015 – STARCIE V – FORT ŻABICE 27.09.2015

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2015 – STARCIE III – SZCZECIN 13.06.2015

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2015 – STARCIE II – FORT ŻABICE 10.05.2015

FOTO – 3GUN LIGA SPORTERA 2015 – PODSTOLICE 26.04.2015

FOTO – 3GUN LIGA SPORTERA 2015 – PODSTOLICE 15.03.2015

FOTO – 3GUN LIGA ZACHODNIA 2015 – Starcie I – Szczecin 07.03.2015